Disclaimer

Disclaimer voor https://sevirutgrink-ketocoaching.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://sevirutgrink-ketocoaching.nl/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sevi Rutgrink – Keto Coaching. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website én tijdens de keto coaching trajecten aan u aanbieden.

Let op:

De inhoud van deze website en de adviezen die gegeven worden tijdens een door u gevolgd keto coaching traject zijn niet bedoeld als behandeling of preventie van ziekte, tevens niet als een vervanging van een medische behandeling of als alternatief voor medisch advies. Gebruikmaking van de adviezen zoals gegeven op deze website of tijdens een door u gevolgd keto coaching traject gebeurt op eigen risico. Het is altijd raadzaam een overstap naar een ketogene leefstijl eerst te bespreken met uw huisarts of met een andere relevante medische behandelaar.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sevi Rutgrink – Keto Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sevi Rutgrink – Keto Coaching.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sevi Rutgrink – Keto Coaching te mogen claimen of te veronderstellen.

Sevi Rutgrink – Keto Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sevi Rutgrink – Keto Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://sevirutgrink-ketocoaching.nl/ op deze pagina.